SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

My, web epoart.cz, zastoupený Jakubem Hamtákem, IČ:71603671 se sídlem Rostoklaty 87, 281 71 Rostoklaty, (dále jen „EPOART“) bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek. 

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fyzická osoba: Jakub Hamták

IČO: 71603671

Sídlo: Rostoklaty 87, 281 71 Rostoklaty

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@epoart.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti se zájmem o produkty vystavení na našich stránkách a jejich koupi (např. v rámci objednávky či udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů a udělením souhlasu se zasíláním informací o novinkách a akčních nabídkách atd.).

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci a/nebo při zakoupení zboží:

 • Základní osobní identifikační údaje a adresa

 Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 

 1. Email
 2. Jméno a příjmení
 3. Telefon
 4. Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 5. Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné v poznámce při vyplňování objednávky.
 • Další údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby

 

 1. IP adresa;
 2. Soubory cookies (v případě online služeb);
 3. Záznamy o chování na internetových stránkách EPOART získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek EPOART a internetovou reklamu

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodních sdělení firmy EPOART), registrace do fóra a doručení zboží poptávaného na webu EPOART. 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po nezbytně nutnou dobu a nebo do odvolání uděleného souhlasuSouhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.


PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zájmu o konkrétní výrobek a vyplnění objednávkového formuláře budou vaše osobní údaje zpracovávány vedle EPOARTu také jinými správci a to zejména výrobci epoxidových výrobků, kteří vás na základě vaší poptávky osloví a dohodnou detaily předání poptávaného výrobku.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.


OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

V EPOART přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.


V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů 
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku.
Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu 
info@epoart.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EPOART nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.


 

ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 4. 4. 2021 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našich kamenných prodejnách.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.